ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ З ПОЗИЦІЇ СУБ'ЄКТНО-ВЧИНКОВОГО ПІДХОДУ

  • Катерина Мілютіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Наталія Рубель Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, Україна
Ключові слова: вчинок, кризи, професіоналізація, соціалізація, тривожність, студентство.

Анотація

У статті відображено результати емпіричного дослідження особливостей тривожності та життєвих завдань особи- стості під час проживання криз професійного становлення. Вибірка досліджуваних склала 80 осіб віком 17–35 років, яка була поділена на дві групи: група 1 включала 34 особи, які отримують першу вищу освіту (студенти 1-3-го курсу), група 2–46 осіб у процесі зміни своєї професійної діяльності, які працюють за новою спеціальністтю. Для дослідження рівню особистісної та ситуативної тривожності було використано тест дослідження рівня тривожності Спілбергера-Ханіна. Для досліджен- ня характеристик життєвих завдань була застосована методика "Життєві завдання особистості" (розробка колективу лабораторії соціальної психології особистості ІСПП НАПН України під керівництвом Т. М. Титаренко). Було виявлено дос- товірну різницю за критерієм Rs на рівні р ≤ 0,05 між групами обстежуваних за шкалою "Операційні характеристики жит- тєвих завдань". Виявлено пряму кореляцію ступеню мотиваційних спрямувань та рівня особистісної тривожності у групі працюючих (на рівні р<0,01). Визначено обернену кореляцію в обох групах між ставленням до майбутнього та особистісною тривожністю(на рівні р<0,01). Операційні характеристики життєвих завдань обернено пропорційні до рівня тривожності в обох групах. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що більша суб'єктність особистості усвідомлення своїх життєвих завдань, відчуття стійкості, цілісності життя, використання стратегій гнучкості та активності спри- яє успішному подоланню тривоги під час професійних криз.

Опубліковано
2021-01-12
Як цитувати
Мілютіна, К., & Рубель, Н. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ З ПОЗИЦІЇ СУБ’ЄКТНО-ВЧИНКОВОГО ПІДХОДУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(11), 43-46. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).8