https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/issue/feed Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2022-05-12T01:25:16+03:00 Ягіяєв Ілля Ігорович askamah@gmail.com Open Journal Systems https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/281 Трансформація емоційного насилля в контексті он-лайн спілкування в соціальних мережах 2022-05-04T01:34:59+03:00 Катерина Бояршинова presidentiapposhta@gmail.com <p>У статті висвітлені проблемі емоційного насилля в соціальних мережах. Розглянуто наукові підходи до визначення емоційного насилля та проведено порівняльний аналіз з психологічним насиллям, віктимізацією, психологічно жорстокою поведінкою. Показано особливості емоційного насилля он-лайн, обумовлені специфікою Інтернет-спілкування. Проаналізовано негативні наслідки емоційного насилля.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/282 Провини і вибачення в оцінках українсько-польського конфлікту 1943–1944 років мешканцями Волині і Галичини 2022-05-11T00:57:19+03:00 Вадим Васютинський vadymvas55@gmail.com <p>Мета дослідження – з’ясувати психологічний зміст оцінок українсько-польського конфлікту 1943–1944 рр. мешканцями Волині і Галичини. Опитано 100 осіб за напівстандартизованим інтерв’ю. Застосовано контент-аналіз, критерій χ2, кластерний аналіз. В оцінках домінують незнання й невизначеність; конкурують політичний, гуманістичний та пізнавальний змісти. Основні позиції: уникливо-захисна, компромісно-захисна, заперечно-захисна, гуманістично-співчутлива, політично-звинувачувальна, самозвинувачувальна.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/283 Особистісні чинники комунікативної компетентності майбутніх пілотів 2022-05-11T01:20:05+03:00 Тетяна Вашека tvasheks@gmail.com Олена Долгова tvasheks@gmail.com Оксана Власова-Чмерук tvasheks@gmail.com <p>В статті розглядається проблема комунікативної компетентності майбутніх пілотів та встановлюються її особистісні чинники. Актуальність обраної проблематики зумовлена значним внеском неефективної комунікації у виникнення авіаційних інцидентів. Встановлено, що найважливішими особистісними чинниками комунікативної компетентності майбутніх пілотів є низький рівень залежності у спілкуванні та реактивної агресивності, а комунікативних здібностей – низька сором’язливість та депресивність.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/284 Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя артистів балету 2022-05-11T01:48:56+03:00 Каріне Малишева karinemalysheva@gmail.com Дарина Димова karinemalysheva@gmail.com <p>Досліджено вплив особистісних психологічних чинників на благополуччя артистів балету (n=64). Застосовано як методики тест САН (опитувальник самопочуття, настрою, активності); The Big Five Locator, Body Awareness Questionnaire, тест емоційного інтелекту Н. Холла, Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). У результаті кореляційного аналізу виявлено, що на суб'єктивну оцінку добробуту артистів балету позитивно впливає рівень сумлінності, емоційного інтелекту й уважності. Серією регресійних аналізів із модерацією виявлено, що вплив тілесної усвідомленості на психологічне благополуччя опосередковується відкритістю досвіду.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/285 Специфіка психофізіологічної реакції та змін у когнітивних процесах як результат використання ефірних олій 2022-05-11T02:25:36+03:00 Антон Курапов ankurapov@gmail.com Ірина Курапова ankurapov@gmail.com Валерія Шокота lera.shokota@gmail.com Олександра Балашевич alexbalashevich@ukr.net <p>У статті представлено результати дослідження специфіки психофізіологічних реакцій та змін у когнітивних процесах у результаті використання ефірних олій за допомогою побудови класичного експериментального дослідження з використанням поліграфу. Проведено теоретичний аналіз наукових публікацій останніх років за даною тематикою. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні дії різних видів ефірних олій, визначених їх комплексним впливом – активізацією чи заспокоєнням. Досліджено вплив стимуляційних та седативних ефірних олій на перебіг когнітивних процесів та змін у організмі людини, а також вплив на ці характеристики суб’єктивного сприймання аромату. У результаті чого виявлено значні розбіжності у швидкості когнітивних процесів залежно від виду ефірних олій та супутні виражені психофізіологічні реакції. Зокрема, активізація нервової системи при вдиханні стимулюючих олій зі збільшенням швидкості мисленнєвих процесів та зниженням концентрації, й протилежним ефектом при дії седативних олій.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/286 Програма-інтервенція для створення рівноправних класів 2022-05-12T01:01:01+03:00 Катерина Пінчук plgk3006@knu.ua Кристина Заліпська plgk3006@knu.ua <p>Булінг і віктимізація поширені в підлітковому віці. У Європі та Північній Америці приблизно 6% учнів середніх шкіл знущаються над іншими, а приблизно 10% учнів середніх шкіл зазнають знущань 2 або 3 рази на місяць. Крім того, підлітковий вік є чутливим періодом для соціального статусу. LaFontana та Cillessen (2009) показали явний пік у пріоритеті підвищення статусу в ранньому підлітковому віці. Враховуючи, що проект CEC (Creating Equal Classroom) спрямований на зниження рівня булінгу через пом’якшення ієрархії статусу класу, 7 клас є особливо актуальним етапом розвитку для реалізації цього проекту інтервенції.<br>Досліджувані: підлітки з 7 класу середньої школи<br>Методи: Анкети, багаторівневе моделювання з Mplus 8.0 для оцінки ефектів інтервенції через вкладений характер даних, тренінги та обговорення.<br>Короткий опис результатів і висновки: учнів заохочують брати відповідальність за своє соціальне оточення та за взаємодію з однолітками. Ця програма ефективна для зниження частоти залучення підлітків до ситуацій булінгу. За допомогою цієї програми зменшиться кількість як ініціаторів, так і жертв булінгу.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/288 Молитва: особистісні форми презентації 2022-05-12T01:14:50+03:00 Денис Предко denyspredko@knu.ua <p>Досліджено феномен молитви в контексті діалогу, в якому виражені різні рівні оприявнення «Я». Розглядаються закономірності виникнення, генезису і функціонування молитви як певної комунікації, в якій розгортається діалог – екзистенційно-персоналістична спрямованість особистості. Аналізується, з одного боку, специфіка і роль молитви в історичній генезі, а з іншого – її персоналізація та тематизація. Історичні форми уможливлюють як процес вирізнення молитви від інших мовних актів релігійного і нерелігійного характеру, так і дозволяють виявити особистісні аспекти комунікації релігійного відношення Я і Ти, особистості і персоналізованого надприродного. Проведено співвідношення молитви та магічної культової практики. Підкреслено, що в багатьох первісних спільнотах молитва набувала форми магічних замовлянь і заклинань, в яких волетативна компонента була домінуючою. Причому, міжособистісна комунікація розгорталася як горизонтальний зв’язок, завдяки якому відбувалася трансляція досвіду, його суто практична спрямованість. Натомість у християнській молитві переважають комунікативні зв’язки, які, по-перше, «вплетені» в контекст домінуючого вертикального відношення Я і Бог та, по-друге, визначають міжособистісні стосунки релігійної спільноти. В залежності від мети, яку переслідує людина, молитви мають різноваріативну персоналістичну спрямованість; однак, загалом, всі вони генерують смисли, спрямовані як на накопичення досвіду долання складної життєвої ситуації, так і на особистісне зростання.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/289 Ціннісний потенціал підлітка 2022-05-12T01:25:16+03:00 Тетяна Сватенкова tatianasvatenkova@gmail.com <p>У статті йде мова про актуальність оцінки та розвитку ціннісного потенціалу сучасного підлітка. Проаналізовано підходи до проблеми, у тому числі на теренах європейського наукового співтовариства. Показано вплив ціннісного потенціалу підлітка на характер поведінки підлітка у сучасній психосоціальній реальності. Досліджено смисложиттєві орієнтації підлітків за методикою СЖО Д.О.Леонтьєва. Проведено ґрунтовне дослідження інструментальних та термінальних цінностей за допомогою методик М.Рокича та І.Г.Саніна, їх вплив на життєві сфери особистості підлітка. Показано зв’язок актуальних цінностей і смислів сучасних підлітків із провідною діяльністю та соціальною ситуацією розвитку особистості у підлітковому віці. Доведено важливість розвитку ціннісно-смислової сфери підлітка та реалізації ціннісного потенціалу його.</p> 2021-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»