Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology Київський національний університет імені Тараса Шевченка uk-UA Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2518-1378 Трансформація емоційного насилля в контексті он-лайн спілкування в соціальних мережах https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/281 <p>У статті висвітлені проблемі емоційного насилля в соціальних мережах. Розглянуто наукові підходи до визначення емоційного насилля та проведено порівняльний аналіз з психологічним насиллям, віктимізацією, психологічно жорстокою поведінкою. Показано особливості емоційного насилля он-лайн, обумовлені специфікою Інтернет-спілкування. Проаналізовано негативні наслідки емоційного насилля.</p> Катерина Бояршинова Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 5 9 10.17721/BSP.2021.2(14).1 Провини і вибачення в оцінках українсько-польського конфлікту 1943–1944 років мешканцями Волині і Галичини https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/282 <p>Мета дослідження – з’ясувати психологічний зміст оцінок українсько-польського конфлікту 1943–1944 рр. мешканцями Волині і Галичини. Опитано 100 осіб за напівстандартизованим інтерв’ю. Застосовано контент-аналіз, критерій χ2, кластерний аналіз. В оцінках домінують незнання й невизначеність; конкурують політичний, гуманістичний та пізнавальний змісти. Основні позиції: уникливо-захисна, компромісно-захисна, заперечно-захисна, гуманістично-співчутлива, політично-звинувачувальна, самозвинувачувальна.</p> Вадим Васютинський Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 10 14 10.17721/BSP.2021.2(14).2 Особистісні чинники комунікативної компетентності майбутніх пілотів https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/283 <p>В статті розглядається проблема комунікативної компетентності майбутніх пілотів та встановлюються її особистісні чинники. Актуальність обраної проблематики зумовлена значним внеском неефективної комунікації у виникнення авіаційних інцидентів. Встановлено, що найважливішими особистісними чинниками комунікативної компетентності майбутніх пілотів є низький рівень залежності у спілкуванні та реактивної агресивності, а комунікативних здібностей – низька сором’язливість та депресивність.</p> Тетяна Вашека Олена Долгова Оксана Власова-Чмерук Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 15 20 10.17721/BSP.2021.2(14).3 Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя артистів балету https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/284 <p>Досліджено вплив особистісних психологічних чинників на благополуччя артистів балету (n=64). Застосовано як методики тест САН (опитувальник самопочуття, настрою, активності); The Big Five Locator, Body Awareness Questionnaire, тест емоційного інтелекту Н. Холла, Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). У результаті кореляційного аналізу виявлено, що на суб'єктивну оцінку добробуту артистів балету позитивно впливає рівень сумлінності, емоційного інтелекту й уважності. Серією регресійних аналізів із модерацією виявлено, що вплив тілесної усвідомленості на психологічне благополуччя опосередковується відкритістю досвіду.</p> Каріне Малишева Дарина Димова Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 21 26 10.17721/BSP.2021.2(14).4 Специфіка психофізіологічної реакції та змін у когнітивних процесах як результат використання ефірних олій https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/285 <p>У статті представлено результати дослідження специфіки психофізіологічних реакцій та змін у когнітивних процесах у результаті використання ефірних олій за допомогою побудови класичного експериментального дослідження з використанням поліграфу. Проведено теоретичний аналіз наукових публікацій останніх років за даною тематикою. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні дії різних видів ефірних олій, визначених їх комплексним впливом – активізацією чи заспокоєнням. Досліджено вплив стимуляційних та седативних ефірних олій на перебіг когнітивних процесів та змін у організмі людини, а також вплив на ці характеристики суб’єктивного сприймання аромату. У результаті чого виявлено значні розбіжності у швидкості когнітивних процесів залежно від виду ефірних олій та супутні виражені психофізіологічні реакції. Зокрема, активізація нервової системи при вдиханні стимулюючих олій зі збільшенням швидкості мисленнєвих процесів та зниженням концентрації, й протилежним ефектом при дії седативних олій.</p> Антон Курапов Ірина Курапова Валерія Шокота Олександра Балашевич Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 27 30 10.17721/BSP.2021.2(14).5 Програма-інтервенція для створення рівноправних класів https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/286 <p>Булінг і віктимізація поширені в підлітковому віці. У Європі та Північній Америці приблизно 6% учнів середніх шкіл знущаються над іншими, а приблизно 10% учнів середніх шкіл зазнають знущань 2 або 3 рази на місяць. Крім того, підлітковий вік є чутливим періодом для соціального статусу. LaFontana та Cillessen (2009) показали явний пік у пріоритеті підвищення статусу в ранньому підлітковому віці. Враховуючи, що проект CEC (Creating Equal Classroom) спрямований на зниження рівня булінгу через пом’якшення ієрархії статусу класу, 7 клас є особливо актуальним етапом розвитку для реалізації цього проекту інтервенції.<br>Досліджувані: підлітки з 7 класу середньої школи<br>Методи: Анкети, багаторівневе моделювання з Mplus 8.0 для оцінки ефектів інтервенції через вкладений характер даних, тренінги та обговорення.<br>Короткий опис результатів і висновки: учнів заохочують брати відповідальність за своє соціальне оточення та за взаємодію з однолітками. Ця програма ефективна для зниження частоти залучення підлітків до ситуацій булінгу. За допомогою цієї програми зменшиться кількість як ініціаторів, так і жертв булінгу.</p> Катерина Пінчук Кристина Заліпська Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 31 35 10.17721/BSP.2021.2(14).6 Молитва: особистісні форми презентації https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/288 <p>Досліджено феномен молитви в контексті діалогу, в якому виражені різні рівні оприявнення «Я». Розглядаються закономірності виникнення, генезису і функціонування молитви як певної комунікації, в якій розгортається діалог – екзистенційно-персоналістична спрямованість особистості. Аналізується, з одного боку, специфіка і роль молитви в історичній генезі, а з іншого – її персоналізація та тематизація. Історичні форми уможливлюють як процес вирізнення молитви від інших мовних актів релігійного і нерелігійного характеру, так і дозволяють виявити особистісні аспекти комунікації релігійного відношення Я і Ти, особистості і персоналізованого надприродного. Проведено співвідношення молитви та магічної культової практики. Підкреслено, що в багатьох первісних спільнотах молитва набувала форми магічних замовлянь і заклинань, в яких волетативна компонента була домінуючою. Причому, міжособистісна комунікація розгорталася як горизонтальний зв’язок, завдяки якому відбувалася трансляція досвіду, його суто практична спрямованість. Натомість у християнській молитві переважають комунікативні зв’язки, які, по-перше, «вплетені» в контекст домінуючого вертикального відношення Я і Бог та, по-друге, визначають міжособистісні стосунки релігійної спільноти. В залежності від мети, яку переслідує людина, молитви мають різноваріативну персоналістичну спрямованість; однак, загалом, всі вони генерують смисли, спрямовані як на накопичення досвіду долання складної життєвої ситуації, так і на особистісне зростання.</p> Денис Предко Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 36 41 10.17721/BSP.2021.2(14).7 Ціннісний потенціал підлітка https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/289 <p>У статті йде мова про актуальність оцінки та розвитку ціннісного потенціалу сучасного підлітка. Проаналізовано підходи до проблеми, у тому числі на теренах європейського наукового співтовариства. Показано вплив ціннісного потенціалу підлітка на характер поведінки підлітка у сучасній психосоціальній реальності. Досліджено смисложиттєві орієнтації підлітків за методикою СЖО Д.О.Леонтьєва. Проведено ґрунтовне дослідження інструментальних та термінальних цінностей за допомогою методик М.Рокича та І.Г.Саніна, їх вплив на життєві сфери особистості підлітка. Показано зв’язок актуальних цінностей і смислів сучасних підлітків із провідною діяльністю та соціальною ситуацією розвитку особистості у підлітковому віці. Доведено важливість розвитку ціннісно-смислової сфери підлітка та реалізації ціннісного потенціалу його.</p> Тетяна Сватенкова Авторське право (c) 2021 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2021-12-30 2021-12-30 2 14 42 46 10.17721/BSP.2021.2(14).8